نمایشگاه کشاورزی پاریس (SIMA) نمایشگاهی در حوزه ابداعات و نوآوری های صنعت کشاورزی است