Portfolio Tag: anuga 2017

نمایشگاه جهانی صنایع غذایی آلمان

تور نمایشگاه صنایع غذایی آنوگا (Anuga 2017) هر دو سال یکبار در ماه اکتبر در شهر کلن دایر می شود.
۲ شب ایتالیا + ۴ شب آلمان + ۳ شب فرانسه

مشاهده بیشتر