همسفران تور نمایشگاه ساختمان پکن ۲۰۰۹ – چین

تماشا کنید: نمایشگاه صنایع غذایی آنوگا